Laser, Lasers, Laser Tools 激光技术
做专业的钻研,做卓越的性能
   首页 > 产品 >
 
 
YVO4 / YAG / GaVO4 激光晶体
产品名称 YVO4 / YAG / GaVO4 激光晶体
产品型号
产品概述 YVO4 / YAG晶体棒 / GaVO4 激光晶体,各种尺寸,各种掺杂,各种镀膜要求。
 

 

          已镀膜晶体                                                    
序号 材 质 规 格 尺 寸 镀 膜 要 求 备 注
1 Nd:GdVO4     1% 3×2×20 两端 AR/AR1064 一侧 AR808 
2 Nd:GdVO4     1% 3×2×20 两端 AR/AR1064 一侧 AR808 
3 Nd:GdVO4     1% 4×4×8  AR/AR808  879  1063 
4 Nd:GdVO4     0.7% 4×4×8  AR/AR808  879  1063 
5 Nd:Gdvo4       0.5% 4×4×8 AR/AR 912+808nm 
6 Nd:Gdvo4       0.5% 4×4×8  AR/AR1064+808 
7 Nd:Gdvo4       0.5% 4×4×8  S1 HR1063 HT808  S2 AR1063 
8 Nd:Gdvo4       0.5% 4×4×8  S1 HR1063R=60% HT808 S2 AR1063 
9 Nd:GdVO4      0.4% 14×10×1 AR/AR1064+880+808 大面镀金
10 Nd:GdVO4      0.4% 4×4×12 AR/AR1064+808 
11 Nd:GdVO4      0.4% 4×4×10 AR/AR1064+808 
12 Nd:GdVO4     0.3% 3×3.5×5 AR/AR1064 +808  R<0.2% 
13 Nd:GdVO4     0.3% 3×3×5 AR/AR808 879 912 1063 1340 侧面抛光
14 Nd:GdVO4     0.3% 3×3×3.8 AR/AR808 879 912 1063 1340 侧面抛光
15 Nd:GdVO4      0.3% 4×4×14 AR/AR1064 +808  R<0.2% 
16 Nd:GdVO4      0.3% 4×4×14 S1 HR912 +HT808  S2 AR912  
17 Nd:GdVO4      0.3% 4×4×12 AR/AR1064+808 
18 Nd:GdVO4      0.2% 3×3×5 AR/AR808.914.1064.1342 
19 Nd:GdVO4      0.2% 3×3×5 AR/AR808.912.1064.1340 
20 Nd:GdVO4      0.2% 3×3×6 AR/AR808.914.1064.1342 
21 Nd:GdVO4      0.2% 3×3×8 AR/AR808.914.1064.1342 
22 Nd:GdVO4     0.2% 3×3×12.5 S1 HR1064+HT808   S2 AR1064 
23 Nd:GdVO4     0.2% 3×3×12.5 AR/AR1064 +808   
24 Nd:GdVO4     0.2% 3×3×12.5 S1 HR912 +HT808  S2 AR912  
25 Nd:GdVO4     0.2% 4×4×12.5 S1 HR912 +HT808  S2 AR912  
26 Nd:GdVO4      0.2% 4×4×12.5 AR/AR1064 +808   
27 Nd:GdVO4      0.2% 4×4×12.5 S1 HR1064+HT808   S2 AR1064 
28 Nd:GdVO4      0.2% 4×4×16 AR/AR1064 +808  R<0.2% 
29 Nd:GdVO4      0.15% 3×20 AR/AR1064 
30 Nd:GdVO4      0.15% 4×20 AR/AR1064 
31 Nd:GdVO4      0.15% 3×20 AR/AR1064 +808 
32 Nd:GdVO4      0.15% 4×20 AR/AR1064 +808 
33 Nd:GdVO4      0.15% 4×4×20 S1 HR1064+HT808   S2 AR1064 
34 Nd:GdVO4      0.15% 4×4×20 S1 HR912 +HT808   S2 AR912  
35 Nd:GdVO4      0.15% 3×3×20 S1 HR1064+HT808   S2 AR1064 
36 Nd:GdVO4      0.15% 3×3×3.8 AR/AR912+808+880+1064 
37 Nd:GdVO4      0.15% 3×3×4.3 AR/AR912+808+880+1064 
38 Nd:GdVO4      0.1% 3×3×5 AR/AR808.880.912.1064.1342 
39 Nd:GdVO4      0.1% 3×3×6 S1 HR912 HT808 1063 S2 AR912 1063 1340 
40 Nd:GdVO4      0.1% 3×3×20 S1 HR1064+HT808   S2 AR1064 
41 Nd:GdVO4      0.1% 3×3×20 AR/AR1064+808 
42 Nd:GdVO4      0.1% 4×4×20 AR/AR1064+808 
43 Nd:GdVO4      0.1% 4×4×30 AR/AR1064+887 
44 ER:GdVO4      0.4% 4×4×20 AR/AR1500-1700 
45 ER:GdVO4      0.51% 4×4×20 AR/AR1500-1700 
46 ER:GdVO4      1% 4×4×20 AR/AR1500-1700 
47 ER:GdVO4      2% 4×4×20 AR/AR1500-1700 
48 ND:GdVO4      3% 10×10×1 AR/AR1064+808 大面镀金
49
Nd:YVO4         3%
3×3×10 AR/AR808+880+1064 
50
Nd:YVO4         3%
3×3×12 AR/AR808+880+1064 
51
Nd:YVO4         3%
3×3×24 AR/AR1064+914 
52
Nd:YVO4         3%
3×3×21 AR/AR1064+914 
53
Nd:YVO4         3%
3×3×23 AR/AR1064+914 
54
Nd:YVO4         3%
3×3×26 AR/AR1064+914 
55
Nd:YVO4         3%
3×3×23 AR/AR1064+914 大面镀金23*3
56
Nd:YVO4         3%
3×3×26 AR/AR1064+914 大面镀金26*3
57
Nd:YVO4         2%
22×23×1 AR/AR1064+914(22×1) 大面镀金22*23
58
Nd:YVO4         2%
18×23×1 AR/AR1064+914(18×1) 大面镀金18*23
59
Nd:YVO4         2%
3×3×20 AR/AR1064+914 
60
Nd:YVO4         2%
3×3×24 AR/AR1064+914+888 
61
Nd:YVO4         2%
3×3×24 AR/AR1064+914+888 大面镀金24*3
62 Nd:YVO4         2% 3×3×1.2 S1 HR1064+532  HT808  S2 AR1064+532 
63 Nd:YVO4         1% 3×3×3 S1 HR1064  HT808 S2 AR1064+808 
64 Nd:YVO4         1% 3×3×9 AR/AR1064+808 
65 Nd:YVO4         1% 3×3×15 AR/AR1064+808 
66 Nd:YVO4         1% 3×3×10 AR/AR1064+808 
67 Nd:YVO4         1% 4×3×12.6  
68 Nd:YVO4         1% 20×5×1.5  
69 Nd:YVO4         1% 20×5×0.8  大面镀金
70 Nd:YVO4         0.6% 3×3×25 AR/AR1064+808+880 
71 Nd:YVO4         0.6% 3×3×10 AR/AR1064+808 
72 Nd:YVO4         0.6% 3×2×10 AR/AR1064+808 
73 Nd:YVO4         0.5% 3×3×20 AR/AR1064+808+880 
74 Nd:YVO4         0.5% 3×3×15 AR/AR1064+808 
75 Nd:YVO4       0.5% 3×3×5 AR/AR1064+808 
76 Nd:YVO4       0.5% 3×3×6 AR/AR 1064+808 
77 Nd:YVO4       0.5% 3×3×6 S1 HR1064 HT808 S2 AR1064+808 
78 Nd:YVO4       0.5% 3×3×4.2 S1 HR1064+532  HT808  S2 AR1064 532 
79 Nd:YVO4        0.5% 3×3×4.2 AR1064+808 
80 Nd:YVO4       0.5% 4×4×8 AR/AR1064+808 
81 Nd:YVO4       0.5% 4×4×8 AR/AR808+1064+1342 
82 Nd:YVO4       0.5% 4×4×10 S1 HR1064 HT808 S2 AR1064+808 
83 Nd:YVO4       0.5% 4×4×15 AR1064   808 
84 Nd:YVO4       0.5% 4×4×23  AR/AR1064+808 
85 Nd:YVO4       0.5% 4×4×24 AR1064   808 
86 Nd:YVO4       0.5% 6×6×2 AR/AR1064+808 2x6
87 Nd:YVO4       0.4% 4×4×10 AR/AR1064+808 
88 Nd:YVO4       0.4% 3×3×10 AR/AR1064+808 
89 Nd:YVO4       0.4% 3×3×10 AR/AR1064+808+1342 
90 Nd:YVO4       0.3% 28×10×1 AR/AR1064+808+880 大面镀金
91 Nd:YVO4       0.3% 24×10×1 AR/AR1064+808+880 大面镀金
92 Nd:YVO4       0.3% 18×10×1 AR/AR1064+808+880 大面镀金
93 Nd:YVO4       0.3% 14×10×1 AR/AR1064+880+808 大面镀金
94 Nd:YVO4       0.3% 12×7×15 AR/AR1064+808 镀12×15
95 Nd:YVO4       0.3% 2×8×25 AR/AR1064+808 
96 Nd:YVO4       0.3% 2×12×9 AR/AR1064+808 
97 Nd:YVO4       0.3% 2×10×8 AR/AR1064+808 2x10
98 Nd:YVO4       0.3% 2×2×4 S1 HR1064 HT 808  S2 AR1064+808 
99 Nd:YVO4       0.3% 2×2×4 AR/AR1064+808 
100 Nd:YVO4       0.3% 2×2×6 AR/AR1064+808 
101 Nd:YVO4       0.3% 2×2×9 AR/AR1064+808 
102 Nd:YVO4       0.3% 3×3×5 AR/AR1064+808 
103 Nd:YVO4       0.3% 3×3×6  AR/AR808+1064 
104 Nd:YVO4       0.3% 3×3×9 AR/AR1064+808 
105 Nd:YVO4       0.3% 3×3×10 HR1064 HT808 S2AR1064 
106 Nd:YVO4       0.3% 3×3×10 AR/AR808+1064+1342 
107 Nd:YVO4       0.3% 3×3×12 AR/AR1064+808 
108 Nd:YVO4       0.3% 3×3×12 AR/AR808+1064+1342 
109 Nd:YVO4       0.3% 4×4×12 AR/AR1064+808 
110 Nd:YVO4       0.3% 4×4×15 AR/AR1064+808 
111 Nd:YVO4        0.27% 4×4×9 S1 1064HR808HT  S2  AR1064 
112 Nd:YVO4       0.27% 4×4×9 AR/AR1064+808 
113 Nd:YVO4       0.25% 3×3×5 AR/AR808.914.1064.1342 
114 Nd:YVO4       0.2% 2×2×6 AR/AR1064+808 
115 Nd:YVO4       0.2% 2×2×9 AR/AR1064+808 
116 Nd:YVO4       0.2% 3×3×6 AR/AR1064+808 
117 Nd:YVO4       0.2% 3×3×5 AR/AR808 880 914 1064 1342  
118 Nd:YVO4       0.2% 3×3×5 AR/AR808 912.1064.1340 
119 Nd:YVO4       0.2% 3×3×10 AR/AR1064+808 
120 Nd:YVO4       0.2% 3×3×14 AR/AR808 879 1063 45°
121 Nd:YVO4       0.2% 3×3×14 AR/AR1064+808 
122 Nd:YVO4       0.2% 3×3×15 AR/AR1064+808 
123 Nd:YVO4       0.2% 4×4×10 AR/AR1064+808 
124 Nd:YVO4       0.2% 4×4×10 AR/AR808+1064+1342 
125 Nd:YVO4      0.2% 4×4×10 S1 1064HR808HT  S2  AR1064 
126 Nd:YVO4      0.2% 4×4×16 AR/AR1064+808 
127 Nd:YVO4      0.2% 4×4×20 AR/AR1064+808 
128 Nd:YVO4      0.2% 4×4×24 AR/AR1064+808 
129 Nd:YVO4      0.19% 4×4×10 AR/AR1064+808 
130 Nd:YVO4      0.18% 3×3×5 AR/AR808 880 912 1064 1342 一侧抛光
131 Nd:YVO4      0.18% 3×3×5 AR/AR808 880 912 1064 1342 
132 Nd:YVO4      0.18% 2×2×6 AR/AR1064+808 
133 Nd:YVO4      0.15% 3×3×10 AR/AR1064+808 
134 Nd:YVO4      0.15% 4×4×13 AR/AR1064+808 
135 Nd:YVO4      0.15% 4×4×20 AR/AR1064+808 
136 Nd:YVO4      0.15% 4×4×24 AR/AR1064+808 
137 Nd:YVO4      0.1% 4×4×20 AR/AR1064+808 
138 Cr4+:YAG ∮5×0.5 AR1064   T=80-83% 
139 Cr4+:YAG ∮5×3 AR1064   T=30.8% 
140 Cr4+:YAG 8.5×4 AR1064   T=14% 
141 Cr4+:YAG 8.5×4 AR1064   T=15% 
142 Cr4+:YAG 9.9×2.05 AR1064   T=45%-50% 
143 Cr4+:YAG 9.9 AR1064   T=45%-50% 
144 Cr4+:YAG 9.9×2.3 AR1064   T =44.5% 
145 Cr4YAG 10×3.96 AR1064   T= 25% 
146 Tm:Ho:Yvo4 4×4×4 C AR/AR796.2050.2052.2054 Tm5%Ho0.5%
147 Tm:Ho:Yvo4 4×4×4  AR/AR796.2050.2052.2054 Tm5%Ho0.5%
148 Tm:Ho:Yvo4 4×4×7  AR/AR796.2050.2052.2054 Tm5%Ho0.5%
149 Tm:Ho:Yvo4 4×4×8  AR/AR796.2050.2052.2054 Tm5%Ho0.5%
150 Tm:Ho:Gdvo4 4×4×7 AR/AR801  2053 Tm5.5Ho0.55
151 Tm:Ho:Gdvo4 3×3×10 AR/AR801  2053 Tm5Ho0.5
152 Tm:Ho:Gdvo4 3×3×7 AR/AR801  2053 Tm5Ho0.5
153 Tm:Ho:Gdvo4 3×3×0.8 AR/AR801+2048 Tm5Ho0.5
154 Tm:Ho:Gdvo4 3×3×1.2 AR/AR801+2048 Tm5Ho0.5
155 Tm:Ho:Gdvo4 3×3×2 AR/AR801+2048 Tm5Ho0.5
156 Tm:Ho:Gdvo4 3×40 AR2050--2100   R<0.2% Tm5Ho0.5
157 Tm:Ho:Gdvo4 4×4×8 AR/AR801  2048 Tm4Ho0.4
158 Ho1%Gdvo4 4×4×10 AR/AR1940 2050 
159 Ho1%Gdvo4 4×4×20 AR/AR1940 2050 
160 Ho0.5%Gdvo4 4×4×20 AR/AR1940 2050 
161 HO 2%: GDVO4  4×4×10 AR 1935-2050  R<0.2% 
162 Tm3% GDVO4 3x3x3 AR/AR803.1920.1935 
163 Tm3% GDVO4 3x3x4 AR/AR803.1920.1935 
164 Tm3% GDVO4 3x3x5 AR/AR803.1920.1935 
165 Nd:YAG 3×3×20 AR/AR1064+808 
166 Nd:YAG ∮4×7 S1 HR1064+HT808   S2 AR1064 
167 Nd:YAG ∮4×10 AR/AR946 .808. 1064 
168 Nd:YAG ∮5×10 S1 HR1064+HT808   S2 AR1064 
169 Yb:YAG  8% 6×2×(1-1.5) AR/AR1030+940 
170 Yb:YAG  8% 6×2×(1.5-2) AR/AR1030+940 
171 Yb:YAG  5% 6×2×3   3° S1 HR1030+HT940  S2 AR1030+940 
172 Yb:YAG  5% 6×2×3   3° AR/AR1030   940  
173 Yb:YAG  5% 1×7×4 AR/AR930-1040 
174 Yb:YAG  5% 1×7×6 AR/AR930-1040 四面抛光
175 Yb:YAG  3.5% 1×7×6 AR/AR930-1040 
176 Nd:YVO40.18%+YVO4 3×3×(2+5) AR/AR808 880 912 1064 1342 
177 Nd:YVO40.18%+YVO4 3×3×(2+5) AR/AR808 880 912 1064 1342 一側抛光
178 Nd:YVO40.2%+YVO4 3×3×(5+15) AR/AR1064+808 
179 Nd:YVO40.25%+YVO4 3×3×(2+5) AR/AR808 880 912 1064 1342 
180 Nd:YVO40.25%+YVO4 3×3×(2+8) AR/AR1064+808 
181 Nd:YVO40.25%+YVO4 3×3×(4+16) AR/AR1064+808 
182 Nd:YVO40.3%+YVO 2×2×(2+3) AR/AR1064+808 
183 Nd:YVO40.3%+YVO4 3×3×(2+2) AR/AR1064+808 
184 Nd:YVO40.3%+YVO4 3×3×(2+2) AR/AR808 880  914 1064 1342 
185 Nd:YVO40.3%+YVO4 3×3×(2+6) AR/AR1064+808 
186 Nd:YVO40.3%+YVO4 3×3×(2+8) AR/AR1064+808 
187 Nd:YVO40.3%+YVO4 14×(9.5+1.5)×1 AR/AR1064+880+808 大面镀金
188 Nd:YVO40.3%+0.05% 2×2×(2+8) AR/AR1064+808 
189 Nd:YVO40.5%+YVO4 2.8×21×15 AR/AR1064 
190 Nd:YVO40.5%+YVO4 3×3×(4+5) AR/AR1064+808 
191 Nd:YVO40.7%+YVO4 3×3×(3+7) AR/AR1064+887 
192 Nd:YVO40.79%+YVO4 3×3×(13+4) AR/AR1064+887+1342 
193 Nd:YVO40.7%+YVO4 3×3×(13+4) AR/AR1064+887 
194 Nd:YVO41%+YVO4 3×3×(22+2) AR/AR1064+914 
195 Nd:YVO41%+YVO4 3×3×(22+2) 两端 AR/AR1064+914 侧AR808 
196 Nd:YVO41.5%+YVO4 3×3×(21+3) 两端 AR/AR1064+914 侧AR808 
197 Nd:YVO41.5%+YVO4 3×3×(21+3) AR/AR1064+914 
198 Nd:YVO42%+YVO402.%+YVO4 3×3×(4+8) AR/AR1064+914+888 
199 Nd:YVO42%+YVO402.%+YVO4 3×3×(4+22) AR/AR1064+914+888 
200 Nd:YVO43%+0.15% 3×3×(21+9) AR/AR1064+808+880 
201 Nd:YVO40.3%+VYO4 3×3×(4+26) AR/AR1064+914 
202 Nd:YVO40.3%+VYO4 3×3×(4+26) AR/AR1064+914 大面镀金3*30
203 Nd:GDYVO40.2%+G 3×3×(2+5) AR/AR808+912+1064+1340 
204 Nd:GDYVO40.2%+G 3×3×(2+8) AR/AR808+912+1064+1340 
205 Nd:GDYVO40.2%+G 3×3×(2+10) AR/AR808+912+1064+1340 
206 Nd:GDYVO40.3%+G 3×3×(3+20) AR/AR1064+808 
207 Nd:GDYVO40.95%+G 3×3×(22.5+2.5) AR/AR1064+887 
212 YAG+Nd:YAG+Cr:YAG+YAG  2*2*(1+2+1+1)mm S1:HR1064+HT808;S2HT808+BT1064 T=15% 220mw,2ns,10K
213 YAG+Nd:YAG+Cr:YAG+YAG  2*2*(1+3+2+1)mm S1:HR1064+HT808;S2HT808+BT1064 T=50% 330mw;1.1ns
214 YAG+Nd:YAG+Cr:YAG+YAG  2*2*(1+3+3+1)mm S1:HR1064+HT808;S2HT808+BT1064 T=60% 310mw;1.6ns
215 YAG+Nd:YAG+Cr:YAG+YAG  2*2*(1.5+6+1+1.5)mm S1:HR1064+HT808;S2HT808+BT1064 T=10% 590mw,2.8ns
217 YAG+Nd:YAG+Cr:YAG+YAG  2*2*(1+3+2+1)mm S1:HR1064+HT808;S2HT808+BT1064 T=60% 330mw;1.0ns
218 Nd:YAG+Cr:YAG  2*2*(3+2)mm S1:HR1064+HT808;S2HT808+BT1064 T=60% 330mw;1.0ns
219 YVO4+N:YVO4+YVO4   3*3*(4+7+4)  0.4%    AR/AR1064NM     AR/AR1064+808 
220 YVO4+N:YVO4+YVO4   28*(2+7+2)*1  0.4%   AR/AR1064+808  镀金
221 YVO4+N:YVO4+YVO4   24*(2+7+2) 0.4% AR/AR1064+808nm 镀金
222 YVO4+N:YVO4+YVO4   18*(2+7+2)*1 AR/AR1064+808nm 镀金
223 YVO4+N:YVO4+YVO4 14*2+7+2*1 AR/AR1064+808nm 镀金
224 YAG+Nd:YAG+Cr:YAG+YAG    3*3*6+6+6 AR/AR1064+808nm 
227 YVO4+Nd:YVO4+YVO4  0.7%                  D3*40mm   AR/AR1064+808+880+888   
228 YVO4+Nd:YVO4+YVO4  0.7%                  D3*40mm   AR/AR1064+808+880+888  D3*40   AR/AR1064+887+1342 
229 Nd:YVO4  1% 1.5*1.5*24 AR/AR1064+914 
230 Nd:YVO4  2% 1.5*1.5*24 AR/AR1064+914 
231 Nd:YVO4  3% 1.5*1.5*24 AR/AR1064+914 
232 Nd:YVO4  1% 22*5*0.8,24 AR808;AR1064(24度)镀金 
233 Nd:YVO4  1% 22*5*0.8,24 AR808;AR1064(24度) 
234 Nd:YVO4  1% 22*5*1.2 AR808;AR1064(24度)镀金 
235 Nd:YVO4  1% 22*5*2 AR808;AR1064(24度)镀金 
236 Nd:YVO4  0.15% 2*2*9 AR/AR1064+808nm 
237 Nd:YVO4  0.3% D19*8 AR/AR755+1064nm 
238 Nd:YAG D3D10                  长度35202nm   AR/AR1064nm                    
239    
 
 
Copyright 2013-2021 Waviclelaser.com All Rights Reserved.
北京瓦科光电科技有限公司 版权所有 电话:010-82600483 18600945130 传真:010-82600323 邮箱:sales@waviclelaser.com wakegd@163.com
京ICP备18041530-1号